Hur fungerar pengar?

Pengar & Politik

Hur fungerar pengar?

Kaurisnäckor och dollarsedlar har bara ett värde i vår gemensamma föreställningsvärld. Deras värde är inte inneboende i metallens eller papperets kemiska sammansättning eller i deras färg eller form. Pengar är med andra ord inte en materiell realitet, utan en psykologisk konstruktion. De fungerar genom att omvandla materia till medvetande. Mer hur kan de lyckas med det? Varför skulle någon vara villig att byta ett fruktbart risfält mot en handfull värdelösa kaurisnäckor? Varför är du villig att vända hamburgare, sälja försäkringar eller passa tre bortskämda ungar när det enda du får för dina ansträngningar är några färgade papperslappar?

Människor är villiga att göra sådant när de litar på sina kollektiva fantasifoster. Tillit är det råmaterial som alla typer av pengar är präglade av. När den rike lantbrukaren sålde sina ägor för en säck kaurisnäckor och begav sig till en annan landsända med dem, förlitade han sig på att när han kom fram skulle andra människor vara villiga att sälja ris, hus och fält till honom mot kaurisnäckor. Pengar är alltså ett system av ömsesidig tillit, och inte vilket sådant system som helst: Pengar är det mest universella och effektiva systemet för ömsesidig tillit som någonsin skapats. Människor som inte tror på samma gud eller lyder under samme kung använder villigt samma pengar. Usama bin Ladin var mycket förtjust i amerikanska dollar, trots sitt hat mot amerikansk kultur, amerikansk religion och amerikansk politik.

Det som skapade denna tillit var ett mycket komplext och långsiktigt nätverk av politiska, sociala och ekonomiska relationer. Varför tror jag på en kaurisnäcka eller ett guldmynt eller en dollarsedel? För
att mina grannar tror på dem, och de tror på dem för att jag tror på dem. Och alla vi tror på dem för att vår kung tror på dem och kräver dem i skatt, och för att våra präster tror på dem och kräver dem i tionde.
Titta noga på en dollarsedel, och du kommer att se att den bara är en färgad papperslapp med den amerikanska finansministerns signatur på den ena sidan och devisen ”In God We Trust” på den andra.
Vi accepterar dollarn som betalning eftersom vi förlitar oss på Gud och den amerikanska finansministern. Tillitens avgörande roll förklarar varför våra finanssystem är så tätt förbundna med våra politiska, sociala och ideologiska system, varför politiska förändringar ofta utlöser finanskriser och varför börsen kan stiga eller falla beroende på valutahandlarnas morgonhumör.

När de första typerna av pengar skapades hade människor inte detta förtroende, så det var nödvändigt att definiera något med inneboende värde som ”pengar”. De första kända pengarna i historien – sumeriska kornpengar – är ett bra exempel. De uppstod i Sumer cirka 3000 f.Kr. på samma plats, vid samma tid och under samma omständigheter som skriften. Precis som skriften utvecklades som ett svar på den intensifierade administrationens behov utvecklades kornpengarna som ett svar på den intensifierade ekonomins behov. Kornpengar var helt enkelt korn: fastslagna mängder av korn från sädesslaget användes som allmänt mått för värdering och utbyte av alla andra varor och tjänster. Det vanligaste måttet var en sila, som ungefär motsvarade en liter. Standardiserade skålar med rymdmåttet en sila massproducerades så att det var enkelt att mätta upp nödvändiga kvantiteter korn närhelst människor ville köpa eller sälja något. Löner angavs och utbetalades också i ett visst antal sila korn. En manlig arbetare tjänade 60 sila i månaden, en kvinnlig 30. En förman kunde tjäna mellan 1 200 och 5 000 sila. Inte ens den mest frossande förman kunde äta 5 000 liter korn i månaden, men han kunde använda de sila han inte åt till att köpa alla möjliga andra varor: olja, getter, slavar och andra matvaror.
Även om korn hade ett inneboende värde var det inte lätt att övertala människor att använda det som pengar i stället för som en vara vilken som helst. För att förstå det kan du tänka dig vad som skulle hända om du tog med dig en säck korn till det lokala köpcentret och försökte köpa en skjorta eller en pizza. Butikspersonalen skulle förmodligen tillkalla väktare. Men det var ändå något lättare att bygga upp ett förtroende för kornpengar eftersom korn har ett inneboende biologiskt värde. Människor kan äta det. Å andra sidan var det inte lätt att lagra och transportera korn. Det verkliga genombrottet i den monetära historien kom när människor fick förtroende för pengar som saknade inneboende värde men var enklare att lagra och transportera. Sådana pengar uppstod i Mesopotamien vid mitten av det tredje årtusendet f.Kr. Det var silversikeln. Silversikeln var inte ett mynt utan snarare 8,33 gram silver. När det i Hammurabis lagar hette att en välboren man som dödar en slavinna måste betala 20 silversiklar till hennes ägare betydde det att han skulle betala 166 gram silver, inte 20 mynt. De flesta pengabegrepp i Gamla testamentet anges i termer av silver i stället för i mynt. Josefs bröder sålde honom till ismaeliterna för 20 silversiklar eller snarare 166 gram silver (samma pris som för en slavinna; han var ju trots allt bara en pojke).
Till skillnad från en kornsila hade en silversikel inget inneboende värde. Man kan inte äta, dricka eller klä sig med silver, och det är alltför mjukt för att användas till redskap – plogbillar eller svärd i silver skulle deformeras nästan lika snabbt som om de vore gjorda av aluminiumfolie. När silver och guld användes till något var det smycken, tiaror och andra statussymboler, alltså lyxartiklar som medlemmar av vissa kulturer förknippar med hög status. Deras värde är uteslutande kulturellt. Slutligen kan allt användas som pengar förutsatt att människor har känner tillit för det. Den totala summan pengar i världen är ungefär 60 biljoner dollar, medan den totala summan mynt och sedlar motsvarar mindre än 6 biljoner dollar. Drygt 90 procent av alla de pengar – över 50 biljoner dollar – som förekommer på våra konton existerar bara på servrar. De flesta affärstransaktioner genomförs således genom att elektroniska data flyttas från en datafil till en annan, utan fysiska kontanter. Det är bara förbrytare som köper ett hus genom att överlämna en resväska full med sedlar. Så länge människor är villiga att sälja varor och tjänster i utbyte mot elektroniska data är det bättre än blänkande mynt och prasslande sedlar. Det är lättare, mindre utrymmeskrävande och lättare att spåra.

Under tusentals år har filosofer, tänkare och profeter förtalat pengar och betecknat dem som roten till allt ont. Hur det än må förhålla sig med den saken står pengar också för höjden av mänsklig tolerans. Pengar är mer fördomsfria än språk, statliga lagar, kulturella koder, religiösa trosföreställningar och sociala sedvänjor. Pengar är det enda människoskapade systemet för tillit som kan överbrygga nästan alla kulturella klyftor och som inte diskriminerar på grund av religion, kön, ålder eller sexuell läggning. Tack vare pengar kan till och med människor som inte känner varandra och inte litar på varandra samarbeta effektivt. Medan religionen kräver att vi tror på något, kräver ju pengarna bara att vi tror att andra människor tror på något.

Utdrag från kapitel 10, Sapiens – En kort historik över mänskligheten